Zuordnung Glühkerzen-Reibahlen zu Fahrzeugtypen

Umschlüsselungsliste Glühkerze zu Reibahle

Bosch-No. Reibahle HAZET No.   Beru-No. Reibahle HAZET-No.   NGK-No. Reibahle HAZET-No.
0250 200 053 4798-2 GN003 4798-1 Y-745U 4798-1
0250 201 012 4798-2 GN013 4798-2 Y-907R 4798-2
0250 201 017 4798-2 GN022 4798-2 Y-909R 4798-2
0250 201 027 4798-2 GN857 4798-2 Y-913J 4798-2
0250 201 032 4798-2 GN858 4798-2 Y-916J 4798-2
0250 201 034 4798-2 GN860 4798-3 Y-918J 4798-2
0250 201 035 4798-3 GN908 4798-2 Y-924J 4798-2
0250 201 038 4798-3 GN909 4798-2 Y-925J 4798-3
0250 201 039 4798-2 GN917 4798-2 Y-930U 4798-3
0250 201 041 4798-2 GN948 4798-3 Y-933J 4798-2
0250 201 042 4798-2 GN954 4798-2 Y-937J 4798-2
0250 201 043 4798-2 GV603 4798-2 Y-939J 4798-2
0250 201 049 4798-2 GV631 4798-2    
0250 201 050 4798-2 GV642 4798-2    
0250 202 001 4798-2 GV657 4798-2    
0250 202 029 4798-1 GV663 4798-2    
    GV719 4798-2    
    GV844 4798-2    
    GV852 4798-2    
HAZET-WERK - Hermann Zerver GmbH & Co. KG

Post-Anschrift
Postfach 10 04 61
D-42804 Remscheid

Besucher-Anschrift:
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 - 29
D-42857 Remscheid

Telefon +49 (0) 21 91 / 7 92-0
Telefax +49 (0) 21 91 / 7 92-375
E-Mail: info@hazet.de

Wuppertal - HRA 17574
Pers. haft. Ges.: Zerver Verwaltungsges. mbH
Wuppertal HRB 11054
Geschf. Matthias J. Hoffmann, Guido Schmidt
USt.-Id.Nr. DE 120803534SHORT URL: https://www.hazet.de/web/62