Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer
Hazet logo

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

A. Algemene bepalingen

I. Geldigheid

 1. Aan alle offertes, verkopen, leveringen en prestaties van HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG (hierna "HAZET") liggen de onderstaande algemene voorwaarden (hierna "Voorwaarden") ten grondslag. Tegensprekende algemene voorwaarden van de Koper in de zin van §§ 305 e.v. van het Duitse burgerlijk wetboek ("BGB"), in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de Koper, zijn in geen geval geldig, ook niet als HAZET deze na ontvangst niet opnieuw herroept.
 2. De onderstaande voorwaarden zijn onderdeel van alle overeenkomsten die HAZET met zijn contractpartners over zijn leveringen en prestaties sluit. Door het plaatsen van een order of het aanvaarden van de levering wordt ermee ingestemd. Ze gelden niet tegenover verbruikers in de zin van § 13 van het Duits burgerlijk wetboek.
 3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht in geval van een schriftelijke overeenkomst. De schriftvorm in de zin van deze algemene voorwaarden omvat ook de tekstvorm.
 4. De aanduiding "Koper" omvat de contractpartners onafhankelijk van de aard van de overeenkomst.
 5. Voor het overige zijn voor de interpretatie van de verschillende leveringsvoorwaarden de INCOTERMS® 2020 doorslaggevend, voor zover in deze voorwaarden geen andere regelingen zijn getroffen.

II. Offertes en sluiten van de overeenkomst

 1. Offertes van HAZET zijn vrijblijvend en niet bindend. HAZET kan bestellingen binnen 30 dagen aanvaarden. De Koper is in in zoverre gedurende deze periode aan zijn bestelling gebonden. Een bestelling geldt als aanvaard als ze door HAZET tegenover de Koper schriftelijk wordt bevestigd. Levering en factuur gelden tegelijkertijd als orderbevestiging.
 2. HAZET behoudt zich het eigendoms- en auteursrecht voor op de bij de offerte horende documenten (afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen e.d.). Ze mogen enkel toegankelijk worden gesteld aan derden als ze bedoeld zijn voor overdracht. Anders moeten ze op vraag aan HAZET worden teruggegeven.
 3. De informatie, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, gewichten, afmetingen en specificaties in de folders, catalogi, rondzendbrieven, advertenties en prijslijsten of in de bij de offerte horende documenten mogen uitsluitend een algemene voorstelling van de daarin beschreven goederen geven. Ze omvatten geen toelichtingen, andere toezeggingen of garanties en worden geen onderdeel van de overeenkomst. In de handel gebruikelijke afwijkingen of wijzigingen, die naar aanleiding van wettelijke voorschriften gebeuren of technische verbeteringen vormen, zijn toegestaan, voor zover ze geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid voor het in de overeenkomst voorziene doel.

III. Prijzen

 1. Prijzen zijn contant exclusief btw in overeenstemming met de wettelijke vereisten en vracht af fabriek of magazijn en zijn exclusief buitenverpakking, port en gegarandeerd waardebehoud.
 2. Als de waarde van de zending van de Koper hoger is dan euro 750,- netto, d.w.z. excl. btw, vindt de levering franco Koper plaats binnen Duitsland en zonder berekening van de in de handel gebruikelijke verpakking. Dit geldt uitsluitend voor leveringen op het adres van de koper. Bij afwijkend 1.

IV. Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen moeten, zonder rekening te houden met de vertragingen in de levering onder verantwoordelijkheid van HAZET, in euro onmiddellijk zonder aftrek worden betaald, voor zover schriftelijk niets anders is overeengekomen of op de factuur is aangegeven. Een overeengekomen korting heeft altijd alleen betrekking op de factuurwaarde exclusief vracht. Voor zover niets anders overeengekomen, beginnen betalingstermijnen op de factuurdatum.
 2. De ontvangst bij HAZET is doorslaggevend voor het op tijd hebben voldaan van de betaling.
 3. Voor zover vorderingen op de koopprijs naar aanleiding van oudere, achterstallige facturen nog steeds onbetaald zijn, is een korting bij contante betaling in ieder geval niet toegestaan.
 4. HAZET aanvaardt cheques en wissels die herdisconteerbaar zijn bij de Bundesbank uitsluitend op grond van bijzondere overeenkomsten en als betaling.
 5. Wissels of cheques worden behoudens ontvangst gecrediteerd en gelden pas als betaling op de dag waarop HAZET definitief over de tegenwaarde kan beschikken. Alle hieruit voortvloeiende kosten en uitgaven zijn voor rekening van de Koper.
 6. Als de Koper in betalingsachterstand terecht komt, moet de Koper een rente betalen over de betreffende vordering van 9 procentpunt boven de basisrente volgens § 247 BGB. Het claimen van bijkomende vertragingsschade blijft voorbehouden.
 7. Als na afsluiting van het contract duidelijk wordt dat het betalingsrecht van HAZET in gevaar komt door een gebrek aan prestatievermogen van de Koper of als er andere omstandigheden optreden die leiden tot een wezenlijke verslechtering van zijn prestatievermogen, kan HAZET overeengekomen intermediair gebruik weigeren en de rechten uit § 321 BGB uitoefenen. Dit geldt ook voor zover de prestatieplicht van HAZET nog niet opeisbaar is. HAZET kan in dergelijke gevallen verder alle vorderingen uit de lopende zakelijke relatie met de klant opeisbaar maken. Als ontbrekend prestatievermogen van de Koper geldt het ook als de Koper minimaal drie weken een betalingsachterstand heeft voor een aanzienlijk bedrag, verder een aanzienlijke daling van de voor hem bestaande limieten bij de goederenkredietverzekering van HAZET.
 8. De inhouding van betalingen of de compensatie met tegenvorderingen van de Koper is alleen toegelaten als de tegenvorderingen ontegenzeglijk of rechtsgeldig zijn vastgesteld, of als de Koper volgens § 320 BGB recht heeft op het weigeren van zijn prestaties.
 9. Vorderingen tegen HAZET zijn alleen verrekenbaar met schriftelijke toestemming van HAZET.

V. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de geleverde goederen ("voorbehoudsgoederen" in deze alinea A. V.) wordt overgedragen onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de aankoopprijs. Bovendien behoudt HAZET het eigendom van alle geleverde goederen tot de volledige vervulling van alle vorderingen van HAZET, in het bijzonder ook de betreffende saldovorderingen waarop HAZET recht heeft in het kader van de zakelijke betrekkingen (saldovoorbehoud). Dat geldt ook indien de betalingen op bijzonder gemarkeerde vorderingen worden gedaan. Het saldovoorbehoud vervalt met het voldoen van alle op het tijdstip van de betaling nog openstaande en onder dit saldovoorbehoud vallende vorderingen. Bij vooruitbetalingen of contante transacties in de zin van § 142 van de Duitse insolventieverordening geldt uitsluitend het eenvoudige eigendomsvoorbehoud conform A. V. 1 regel 1, de uitbreidings- en verlengingsvormen van het eigendomsvoorbehoud gelden dan niet.
 2. De Koper mag goederen onder eigendomsvoorbehoud alleen verkopen als onderdeel van de normale gang van zaken en zolang hij tegenover HAZET geen achterstand heeft met de betaling van openstaande vorderingen. Alle hieruit voortvloeiende vorderingen tegen derden draagt de Koper vooraf aan HAZET over, ten belope van de desbetreffende boekwaarde van de doorverkochte goederen onder eigendomsvoorbehoud inclusief de wettelijk voorziene btw. HAZET neemt deze overdracht aan. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die in de plaats van de voorbehoudsgoederen treden of verder met betrekking tot de voorbehoudsgoederen ontstaan, zoals verzekeringsaanspraken of aanspraken uit ongeoorloofde handeling bij verlies of vernieling.
 3. Als de goederen onder eigendomsvoorbehoud van de Koper samen met andere niet door HAZET geleverde zaken worden verkocht, geldt de overdracht van de vorderingen uit de doorverkoop alleen ten belope van de in de facturen van HAZET vermelde boekwaarden van de desbetreffende verkochte goederen onder eigendomsvoorbehoud. Bij verwerking, verbinding en vermenging van de voorbehoudsgoederen met andere goederen door de Koper, heeft HAZET recht op mede-eigendom van deze, in verhouding tot de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. Als het eigendom van HAZET vervalt door verbinding of vermenging, draagt de Koper reeds nu al de hem toekomende eigendomsrechten van de nieuwe voorraad of het goed aan HAZET toe in de omvang van de factuurwaarde van het voorbehoudsgoed en bewaart deze kosteloos voor HAZET. De mede-eigendomsrechten gelden als voorbehoudsgoederen.
 4. De Koper heeft het recht vorderingen uit de doorverkoop aan derden te innen.
 5. HAZET heeft het recht de onder A. V. lid 4 verleende incassomachtiging in geval van betalingsachterstand van de Koper en in het geval van een aanzienlijke verslechtering van de vermogenssituatie conform A. IV. 7. in te trekken. Bij een dergelijke herroeping vervalt ook de incassomachtiging met de indiening van een eigen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure of met de bepaling van borgmaatregelen in een insolventieaanvraagprocedure. Op verzoek moet de Koper HAZET in kennis stellen van de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars en de voor een terugvordering vereiste documenten ter beschikking stellen. Op speciaal verzoek van HAZET deelt de Koper de betreffende derde schuldenaars de overdrachten mee die hebben plaatsgevonden.
 6. Voor zover door beschadiging, vermindering, verlies of vernietiging van goederen onder eigendomsvoorbehoud of om andere redenen voor de Koper vorderingen tegen verzekeraars of andere derden ontstaan, worden deze vorderingen met alle bijkomende rechten in plaats van de opbrengst van de verkoop en in dezelfde mate eveneens vooraf aan HAZET overgedragen.
 7. Rechten uit het eigendomsvoorbehoud en alle in deze voorwaarden vastgelegde bijzondere vormen gelden tot de volledige vrijstelling ook voor voorwaardelijke verplichtingen, die HAZET in het belang van de Koper is aangegaan.
 8. De Koper mag geen maatregelen met betrekking tot de goederen onder eigendomsvoorbehoud treffen of toelaten die niet overeenkomen met de bovenstaande voorwaarden.
 9. De Koper moet HAZET onverwijld schriftelijk in kennis stellen over beslagleggingen en andere bedreigingen van de rechten van HAZET die uitgaan van derden, met alle informatie die nodig is voor een verzoek om derdenverzet overeenkomstig § 771 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (ZPO - Zivilprozessordnung). Voor zover HAZET verlies lijdt omdat een derde de door hem aan HAZET te vergoeden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een klacht overeenkomstig § 771 niet kan betalen, is de Koper aansprakelijk.
 10. HAZET heeft het recht de goederen onder eigendomsvoorbehoud op kosten van de Koper tegen brand, water en diefstal te verzekeren, voor zover de Koper de verzekering niet zelf aantoonbaar heeft afgesloten.
 11. Als de waarde van de zekerheden inclusief de salderingsregelingen de gedekte vorderingen lange tijd met meer dan 20% overschrijdt, is HAZET op verzoek van de Koper verplicht om de zekerheden naar keuze van HAZET vrij te geven.

VI. Terugname van goederen

 1. Voor zover HAZET niet verplicht is tot terugname van goederen, zal HAZET goederen alleen terugnemen voor zover de goederen, actueel, in de originele verpakking en verkoopbaar zijn en voor zover HAZET vooraf schriftelijk heeft toegestemd met de terugname. De terugzending moet kosteloos gebeuren.
 2. Een tegoed voor conform A. VI. 1. teruggenomen goederen vindt plaats met 80 % van de berekende prijs. Kosten voor eventuele verwerking en herverpakking worden bovendien afgetrokken. De verrekening van de creditnota is enkel mogelijk bij de levering van nieuwe productleveringen. Geïsoleerd gereedschap kan om veiligheidsredenen principieel niet worden teruggenomen.

B. Leveringen, garantie, aansprakelijkheid

I. Leveringstijden, leveringstermijnen

 1. Door HAZET in het vooruitzicht gestelde termijnen en data voor leveringen en prestaties gelden steeds slechts ter indicatie, tenzij uitdrukkelijke een vaste termijn of datum is toegezegd of overeengekomen.
 2. De leveringstijden beginnen met de ontvangst van de orderbevestiging, echter niet voor alle gegevens van de order volledig verduidelijkt zijn en mogelijk vereiste binnen- en buitenlandse officiële certificaten zijn verstrekt. Leveringstijden en -termijnen hebben betrekking op het tijdstip van de levering, d.w.z. verzending af fabriek of magazijn; ze worden ook beschouwd als nageleefd met kennisgeving van de verzendingsgereedheid, als de goederen zonder schuld van HAZET niet tijdig kunnen worden verzonden.
 3. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd – onverminderd de rechten van HAZET als gevolg van verzuim door de Koper – met de periode gedurende dewelke de Koper met zijn verplichtingen uit deze of een andere overeenkomst vertraging oploopt, exclusief een passende aanloopperiode.
 4. Deelleveringen zijn toegestaan voor zover ze aanvaardbaar zijn voor de Koper. Elke deellevering geldt als autonome transactie.
 5. HAZET heeft het recht om uitstaande leveringen achter te houden als de Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of als er redelijke gronden zijn dat hij deze niet kan nakomen (retentierecht). HAZET behoudt zich in elk geval het recht voor op levering tegen vooruitbetaling of onder rembours.
 6. De leververplichting van HAZET staat steeds onder het voorbehoud van correcte, tijdige en contractuele eigen aanlevering, tenzij de onjuiste of vertraagde eigen aanlevering de schuld is van HAZET.
 7. Als HAZET een achterstand heeft met een levering of andere dienst, kan de Koper vergoeding van de vertragingsschade verlangen naast de prestatie; bij lichte nalatigheid echter beperkt tot hoogstens 10 % van de overeengekomen prijs voor de vertraagde levering of prestatie. Het recht van de Koper op schadevergoeding in plaats van de prestatie volgens B. VII. 1. en B. VII. 2. blijft onaangetast.

II. Bijzondere voorwaarden bij een afroepovereenkomst voor goederen

 1. Bij transacties met doorlopende leveringen moeten aan HAZET afroepen en classificatiesoorten voor ongeveer dezelfde maandelijkse hoeveelheden worden opgegeven. Bij een niet-tijdige afroep of classificatie heeft HAZET na een vruchteloze verlengingsperiode het recht om zelf een classificatie te maken en de goederen te leveren of af te zien van het nog achterstallige deel van de transactie en in plaats van de levering schadevergoeding te eisen.

III. Overmacht en andere hinder bij levering

 1. Gevallen van overmacht, zoals bijvoorbeeld staking, uitsluiting, mobilisatie, oorlog, blokkering, pandemie of epidemie, uit- en invoerverbod, gebrek aan grond- en brandstoffen, brand en andere omstandigheden, buiten de wil van HAZET en die leveringen of diensten van HAZET wezenlijk hinderen, geven HAZET het recht de levering voor de duur van de hinder en een passende aanlooptijd uit te stellen. Dit geldt onafhankelijk van het feit of de bovengenoemde omstandigheden zich voordoen bij HAZET, de toeleveranciers of een van de onderaannemers.
 2. De Koper kan aan HAZET vragen hem mee te delen of binnen een redelijke termijn wordt geleverd of dat men van de overeenkomst wenst af te zien. Als HAZET niet binnen een redelijke termijn een mededeling doet, kan de koper van zijn kant afzien van het deel van de levering dat nog niet werd nagekomen.
 3. De mededeling van de toeleverancier of de onderaannemer aan HAZET over de omstandigheden die zich bij hem hebben voorgedaan overeenkomstig B.III. 1., geldt als voldoende bewijs dat HAZET zonder schuld bij de levering wordt gehinderd.

IV. Verzending en risico-overdracht

 1. De expediteur of vrachtvervoerder wordt door HAZET bepaald. De verzendingsroute en wijze van verzending worden behoudens bijzondere overeenkomst overgelaten aan de keuze van HAZET en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid.
 2. Goederen waarvan werd meegedeeld dat ze klaar waren voor verzending, moeten onmiddellijk worden afgeroepen. Anders heeft HAZET het recht deze op kosten en risico van de Koper naar eigen goeddunken op te slaan en als af fabriek of magazijn geleverd in rekening te brengen. Bij vrachtvrije levering moet het vervoersmiddel onmiddellijk worden gelost. Wachttijden zijn steeds voor rekening van de Koper.
 3. Voor zover niks anders is overeengekomen, vindt de levering "af fabriek" plaats. Met de overdracht aan de expediteur of vrachtvervoerder, uiterlijk echter bij het verlaten van de fabriek of het magazijn – bijv. ook bij vrachtvrije levering – gaat in elk geval – inclusief bij een inbeslagneming – het risico over op de Koper.
 4. Redelijke vroegtijdige leveringen en in de handel verkrijgbare meer- of minderleveringen zijn toegestaan.
 5. Bij op maat gemaakte producten mag de bestelhoeveelheid met ten hoogste 10 % worden onder- of overschreden. Onder op maat gemaakte producten vallen ook serieartikelen, die op uitdrukkelijk verzoek van de Koper van een speciale aanduiding moeten worden voorzien. De Koper heeft geen herroepingsrecht. HAZET neemt de goederen niet terug.

V. Gebreken en garantie

 1. Als het geleverde goed een materiële schade bevat, heeft HAZET binnen een gepaste termijn recht tot rectificatie of een vervangende levering, naar keuze van HAZET.
 2. De Koper moet het ontvangen goed na de levering onmiddellijk onderzoeken. Gebreksclaims zijn alleen mogelijk als gebreken onmiddellijk, uiterlijk binnen 7 dagen, schriftelijk worden aangegeven, verborgen materiële gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking in tekstvorm worden gemeld. De Koper moet schade door vervoer en zichtbare gebreken bovendien onmiddellijk bij de verantwoordelijke expediteur, transport- resp. vrachtvervoerder of het postkantoor evenals aan HAZET melden.
 3. Als een controle voor aanvaarding van de goederen of een eerste monstercontrole is overeengekomen, is de Koper verplicht tot een zorgvuldige afname- of eerste monstercontrole. Een eerste bemonstering ontslaat de Koper niet van de binnenkomstcontrole van seriedelen. Bij de levering van seriedelen is het uitgesloten om gebreken in te roepen die de Koper bij een zorgvuldige eerste monstercontrole had kunnen vaststellen.
 4. HAZET moet de gelegenheid krijgen om de ingeroepen gebreken vast te stellen. Het betwiste goed moet op aanvraag onmiddellijk worden teruggezonden naar HAZET; HAZET betaalt de transportkosten als de gebreksclaim gerechtigd is. Als de Koper deze verplichtingen niet nakomt of zonder toestemming van HAZET wijzigingen uitvoert aan de reeds betwiste goederen, verliest hij het recht op eventuele materiële schadeclaims.
 5. Voor defecten die ontstaan door ongeschikt of onjuist gebruik, verkeerde montage of ingebruikname door de Koper of derden, gewoonlijke slijtage, verkeerde of gebrekkige behandeling, staat HAZET net zomin in als voor de gevolgen van onjuiste en zonder toestemming van HAZET uitgevoerde wijzigingen of reparatiewerkzaamheden van de Koper of derden.
 6. Wettelijke regresrechten van de Koper tegenover HAZET bestaan slechts in zoverre de Koper met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft gesloten die verder gaan dan de wettelijke aanspraken wegens de aansprakelijkheid voor gebreken.
 7. De omvang van een eventuele in het kader van B.V.6. verschuldigde schadevergoeding is beperkt tot de kostprijs (bv. vervoers- en materiaalkosten) van de Koper, echter niet tot zijn winstmarge tegenover zijn afnemer.
 8. Verdere aanspraken van de Koper tegenover HAZET en zijn agenten wegens materiaalfouten zijn onder voorbehoud van de regeling overeenkomstig B.VI. van deze voorwaarden uitgesloten.
 9. HAZET garandeert dat de door HAZET geleverde goederen vrij zijn van commerciële octrooirechten en/of auteursrechten van derden. HAZET verbindt zich ertoe de Koper in het kader van de wettelijke voorschriften vrij te stellen van aanspraken die derden omwille maken van de schending van commerciële octrooirechten en/of auteursrechten die zij in de Bondsrepubliek Duitsland hebben. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de aanspraken van de derden door HAZET zijn erkend of door de rechtbank rechtsgeldig zijn vastgesteld.
 10. De Koper zal het HAZET mogelijk maken dat HAZET op eigen kosten deelneemt aan de juridische verdediging tegen dergelijke aanspraken van derden, in het bijzonder door een zgn. neveninterventie in de zin van de Duitse verordening inzake civiele processen. De Koper zal HAZET bij de voorbereiding en uitvoering van de juridische verdediging resp. schikkingsonderhandeling in afdoende mate ondersteunen. HAZET zal alle benodigde kosten in samenhang met de juridische verdediging tegen deze aanspraken vergoeden aan de Koper, waarbij de advocaatkosten worden terugbetaald op basis van de Duitse wet inzake de vergoeding van advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG).
 11. Voorwaarde voor de voorgaande claim van de Koper tegenover HAZET is, dat
  a) de Koper HAZET onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt als met betrekking tot de geleverde waarden claims vanwege inbreuk op beschermingsrechten en/of auteursrechten van derden ten opzichte van de Koper worden ingediend,
  b) de Koper HAZET de controle geeft over de rechtsverdediging en in het kader van de rechtsverdediging en/of bij schikkingsonderhandelingen alleen en steeds in overeenstemming met HAZET ageert en
  c) de geclaimde rechtsinbreuk uitsluitend toe te rekenen is aan de door HAZET geleverde goederen zonder combinatie met of gebruik met andere producten.

VI. Garantie

 1. Onafhankelijk van de aan de Koper evt. toekomende rechten vanwege materiële gebreken volgens B.V., geeft HAZET een volledige garantie op alle gereedschappen bij materiaal- en productiefouten. Adapters zijn uitgesloten van de volledige garantie. De volledige garantie bij dopsleutels voor machinaal gebruik is beperkt tot materiaal- of productiefouten. De normale slijtage en/of de vermoeiingsbreuk van gereedschap en slijtageonderdelen vallen niet onder de garantie. Ook gereedschappen die omwille van hun hoge leeftijd of door incorrect gebruik of gebruik dat niet volgens de regels is niet meer operationeel zijn, zijn uitgesloten van deze volledige garantie. In deze context moeten de betreffende bedieningshandleidingen en veiligheidsvoorschriften van de HAZET-gereedschappen in acht worden genomen. Ook de algemene veiligheidsinstructies in het HAZET-gereedschapcatalogus moeten in acht worden genomen. Gereedschappen worden in het bijzonder niet volgens de voorschriften gebruikt bij:
  • een overschrijding van de normale of voorgeschreven belastbaarheid van het gereedschap (bijvoorbeeld bij gebruik van een zijsnijder op te harde draad of bij beitels, centerpunten of doorslagen die op te hard staal of voor te zware werkzaamheden worden gebruikt).
  • het blijven gebruiken van gereedschappen die reeds deels beschadigd of defect zijn.
  • het aandraaien van schroeven of moeren met dopsleutels die de verkeerde grootte hebben.
  • gereedschappen die werden veranderd.
  • het gebruik van voor handbediening voorziene dopsleutels op slagmoersleutels.
  • het ondeskundige gebruik van de gereedschappen (bijv. gebruik van een schroevendraaier als beitel of koevoet enz.).
 2. Om het recht op garantie te doen gelden, stuurt de Koper het gereedschap bij een materiaal- of productiefout franco huis via de vakhandel naar HAZET. HAZET controleert het gereedschap. Bij een materiaal- of productiefout zorgt HAZET voor de gratis vervanging of reparatie van de goederen.

VII. Aansprakelijkheid

 1. Vanwege inbreuk op contractuele of niet-contractuele plichten, in het bijzonder vanwege onmogelijkheid, vertraging, schuld bij het voorbereiden van de overeenkomst en onrechtmatige daad, is HAZET alleen aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid. Bij grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van HAZET beperkt op de bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare schade die typisch is voor het contract.
 2. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit B. VII. 1. gelden niet bij een opzettelijke overtreding van wezenlijke contractuele plichten, voor zover het bereiken van het overeenkomstdoel in gevaar komt, bij opzettelijke, bijkomende schade aan leven, lichaam en gezondheid en ook niet, als en in zoverre HAZET garantie heeft gegeven op de aard van het verkochte goed evenals in gevallen van dwingende aansprakelijkheid volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet. Wezenlijk zijn contractuele plichten die vereist zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst en waarbij de Koper mag vertrouwen op hun naleving. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de Koper houdt geen verband met de bovenstaande regelingen.
 3. Voor zover de aansprakelijkheid van HAZET is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers, werknemers, personeelsleden, wettelijke vertegenwoordigers en agenten van HAZET.
 4. Voor zover de Koper wettelijk verplicht is om wegens een aan HAZET toewijsbare fout van de door HAZET geproduceerde en geleverde goederen om een terugroepactie uit te voeren en voor zover HAZET daarvoor zelf aansprakelijkheid zou aannemen jegens derden, draagt HAZET de kosten die zijn verbonden aan de terugroepactie uitsluitend voor zover de maatregelen en de kosten geschikt en noodzakelijk zijn, er geen milder middel met dezelfde werkzaamheid is voor het afwenden van gevaar en voor zover deze kosten voor activering met HAZET zijn afgestemd. De mogelijkheid voor HAZET om bezwaar te maken tegen medeschuldigheid blijft onberoerd.
 5. Voor zover niks anders is overeengekomen, verjaren contractuele claims die voor de Koper tegen HAZET ontstaan uit grond en in samenhang met de levering van de goederen, een jaar na aflevering van de goederen. Dit geldt niet indien § 438 alinea 1 nr. 2, 478, 479 of § 634 a alinea 1 nr. 2 van het BGB langere termijnen voorschrijven evenals in gevallen van inbreuk op leven, lichaam of gezondheid, bij een opzettelijke of door grove nalatigheid veroorzaakte inbreuk op onze verplichtingen of bij het bedrieglijk achterhouden van een gebrek. In gevallen van een gebrekkige latere vervulling, begint de verjaringstermijn niet opnieuw. De wettelijke regelingen inzake bewijslast blijven onaangetast.

C. Slotbepalingen

 1. De plaats van uitvoering en de uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit deze contractuele verhouding voortvloeien is Remscheid.
 2. De rechtsbetrekking tussen HAZET en de Koper wordt uitsluitend beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het akkoord van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG).
 3. Als afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden volledig of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van het overige deel resp. de overige bepalingen.


Remscheid, september 2020