Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Trvalá udržitelnost

Jsme si vědomi naší odpovědnosti za naše pracovníky, naše životní prostředí a společnost. Tu uplatňujeme ve všech našich oblastech činnosti. Naše kvalitní produkty jsou základem naší firmy. Kromě vysoké životnosti umožňuje naše nářadí také opravu jiných produktů. Tím je naše nářadí hned dvojmo trvale udržitelné.

V našem rodinném podniku se zaměřujeme kromě hospodářských cílů i na výkony pro životní prostředí a společnost, abychom jednali s trvalou udržitelností po další generace. Je pro nás samozřejmé zaujmout funkci vzoru a integrovat potřebné povědomí o odpovědnosti ve věcech ochrany a zachování životního prostředí do podnikání. Proto i pří výběru našich dodavatelů a poskytovatelů služeb klademe velký důraz na zachování našich standardů. Také u bezpečnosti na pracovišti klademe laťku velmi vysoko, neboť naši pracovníci jsou naším nejdůležitějším statkem.

Matthias Hoffmann, jednatel HAZET

Látky ohrožující vodní prostředí (např. kyseliny, louhy, oleje, chladiva, maziva a jiné) se snažíme eliminovat, popř. skladovat a používat tak, aby nedošlo ke škodám na životním prostředí. Odváděné odpadní vody musejí být čisté. Emise z našeho provozu nesmějí poškozovat životní prostředí ani zdraví obyvatel.

Podniková ekologická prevence pro nás znamená, že na provozní procesy nahlížíme komplexně, analyzujeme je a zdokonalujeme. Jen díky šetrnému zacházení se životním prostředím při výrobě a poskytování služeb lze zredukovat zátěž pro okolí.

Zavazujeme se dodržovat úřední nařízení, zákony a předpisy, a navíc neustále zlepšovat ochranu životního prostředí v rámci podniku. Všechna naše opatření na ochranu životního prostředí jsou orientována na nejlepší dostupné a ekonomicky aplikovatelné technologie. To pokládáme za samozřejmé při našem podnikatelském jednání.

Úspěchů v ochraně životního prostředí lze dosáhnout pouze s aktivní podporou všech zaměstnanců. Proto se snažíme každého zaměstnance dostatečně informovat a vzdělávat, aby mohl v této oblasti aktivně převzít odpovědnost za své každodenní jednání v naší firmě.

Snažíme se vést s našimi obchodními partnery, sousedy, úřady a zainteresovanou veřejností otevřený a věcný dialog o naší společnosti a nebráníme se podnětům.

Při pořizování našich surovin a pomocných látek dodržujeme ekologická kritéria a preferujeme dodavatele z Německa a ty, kteří stejně tak jako my kladou důraz na ochranu životního prostředí, pracovní podmínky a šetření zdrojů. Chceme šetřit životní prostředí kratšími přepravními cestami, pročež používáme ocel z Německa a m.j. také proto máme na dnešní poměry stále ještě velmi vysoký podíl vlastní výroby více než 75%.

Pravidelně kontrolujeme a posuzujeme v přísných auditech s neutrálními institucemi dopady všech našich podnikatelských aktivit na životní prostředí a rovněž dosažení našich stanovených cílů, které samozřejmě vždy přizpůsobíme nově získaným poznatkům.

Certifikáty