Skip to main content Skip to page footer
Hazet logo

Avtalevilkår for HAZET tjenesteytelser

I. Gyldighetsområde

 1. Disse avtalevilkårene gjelder for alle serviceytelser, inkludert reparasjoner, kalibreringer samt justeringer som utføres av HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG (heretter: "HAZET"). Ved salg av HAZET-produkter gjelder utelukkende de separate salgs-, leverings- og betalingsvilkårene til HAZET.
 2. Alle tilbud og tjenester fra HAZET er utelukkende basert på følgende generelle vilkår og betingelser (heretter kalt "avtalevilkår"). HAZET motsetter seg uttrykkelig eventuelle egne avtalevilkår som kunden måtte ha i henhold til §§ 305 ff. i den tyske BGB. Disse blir ikke en del av avtalen uten et uttrykkelig samtykke fra HAZET eller personer som handler på vegne av HAZET.
 3. Følgende avtalevilkår er en del av alle kontrakter som HAZET inngår med sine kunder om levering av tjenesteytelser. De aksepteres ved bestilling eller godkjenning av leveransen.
 4. I henhold til disse avtalevilkårene betegnes med kunde både forbrukere og bedrifter, med mindre noe annet er avtalt. I henhold til § 13 i den tyske BGB er en forbruker enhver fysisk person som inngår en rettslig avtale til et formål som verken kan tilordnes vedkommendes profesjonelle eller selvstendig utøvde yrke. I henhold til § 14 i den tyske BGB er forretningsfolk en fysisk person eller juridisk person (f.eks. aksjeselskap med begrenset ansvar, aksjeselskap) eller et firma som er rettssubjekt (f.eks. kommandittselskap, kommersielt foretak, ansvarlig selskap), som ved inngåelsen av en rettslig avtale handler i kraft av sin ervervsmessige eller selvstendig utøvde virksomhet.

II. Tilbud, avtaleinngåelse

 1. Tilbud fra HAZET kan endres og er uforpliktende. Oppdrag om levering av tjenesteytelser kan HAZET akseptere innen 14 dager. I den forbindelse er kjøperen bundet til sitt oppdrag som et minimum for denne perioden. Oppdraget, i det omfang og innhold som fremgår av tjenesteytelsene som leveres, anses som akseptert dersom HAZET bekrefter dette ovenfor kunden skriftlig per post, faks eller e-post.
 2. HAZET forbeholder seg eierskap og opphavsrett til eventuelle dokumenter som hører til tilbudet (illustrasjoner, tegninger, beskrivelser og lignende); de kan bare gjøres tilgjengelige for tredjeparter hvis de er ment å videreformidles. Ellers skal de returneres til HAZET på forespørsel.

 3. Teknisk informasjon som er inkludert i brosjyrer, kataloger, rundskriv, annonser eller prislister må kun tolkes som informasjon om beskaffenhet, og ingen garanti eller tilsikring. De skal kun formidle en generell presentasjon av tjenestene som beskrives der. De inneholder ingen erklæringer, andre forsikringer eller garantier og er ikke en del av kontrakten.

III. Priser/betalingsvilkår

 1. Prisene er netto kontant pluss merverdiavgift etter lovbestemt sats.

 2. Med mindre annet er skriftlig avtalt må betalingen foretas innen 30 dager fra fakturadatoen og uten noen fradrag. Det utslagsgivende for betalingsdatoen er når den mottas av HAZET. Dersom kunden misligholder betalingen, ilegges den respektive fordringen forsinkelsesrenter som er 8% over den respektive grunnrenten i henhold til §247 første ledd, jfr. §288 annet ledd i den tyske BGB. Vi forbeholder oss retten til å gjøre gjeldende ytterligere skader forårsaket av forsinkelsen.

 3. Kunden er kun berettiget til motregning dersom vedkommendes motkrav er rettskraftig, ubestridt eller anerkjent av HAZET. Dessuten er kunden berettiget til å utøve en tilbakeholdsrett, i den utstrekning vedkommendes motkrav er basert på det samme avtaleforholdet.

 4. Dersom HAZET informeres om en forringelse av kundens økonomiske situasjon, eller gjøres kjent med at kunden opptrer avtalestridig, er HAZET berettiget til å kreve forhåndsbetaling for utestående tjenester eller at det stilles sikkerhet.

 5. Alle rettigheter og forpliktelser som fremgår av disse avtalevilkårene hhv. avtalene som er basert på disse, kan, med unntak av pengekrav fra kunden, ikke tildeles eller overføres av kunden uten HAZET sitt skriftlige samtykke på forhånd.

IV. Leveringstid, varemottak

 1. Leveringsfristene som blir formidlet av HAZET gjelder omtrentlig, med mindre HAZET har godtatt en forpliktende leveringsfrist skriftlig, og kunden har formidlet eller stilt til disposisjon tidsnok all informasjon som er påkrevd for utførelse av tjenestene. Avtale frister løper fra datoen for oppdragsbekreftelsen.

 2. Force majeure av enhver at, utilsiktede drifts-, trafikk- eller evt. fraktforstyrrelser, brannskader, oversvømmelser, uforutsigbar energi-, råvare- eller drivstoffmangel, lovlig streik, lovlig lockout, myndighetspåbud eller andre hindringer som ikke den ytende avtaleparten er ansvarlig for, og som forsinker eller hindrer ytelsen og/eller overtakelsen, eller gjør den urimelig å gjennomføre, vil frita denne avtaleparten fra forpliktelsen til ytelse eller overtakelse i det tidsrommet og omfanget som feilen foreligger. Krav om skadeerstatning består dermed ikke.

 3. Dersom leveringen fra HAZET forsinkes, er kunden kun berettiget til å tre tilbake fra avtalen dersom HAZET er ansvarlig for dette og en rimelig utmålt frist som settes av kunden til fullførelse av de avtalte tjenesteytelsene ikke overholdes.

 4. Delleveranser av begrunnet årsak er tillatt så lenge de anses rimelige for kjøper.

V. Transport/risikoovergang

 1. Artiklene som overleveres i forbindelse med avtalen blir sendt til kunden av HAZET på egen regning, via en speditør, etter at forpliktelsene er utført.

 2. Risikoovergang for forbrukere Dersom kunden er privat forbruker i henhold til artikkel 1.4 i disse avtalevilkårene, vil risikoen for utilsiktet tap eller forringelse for overleverte varer i forbindelse med avtalen gå over på kunden når varen leveres.

 3. Risikoovergang for bedrifter Dersom kunden er næringsdrivende i henhold til artikkel 1.4 i disse avtalevilkårene, vil risikoen for utilsiktet tap eller forsinkelse for overleverte varer i forbindelse med avtalen gå over på denne ved utleveringen av varen til speditøren som fastlegges til utførelse av frakten;

 4. Varer som leveres i forbindelse med avtalen vil, på kundens forespørsel, bli forsikret av speditøren som utfører forsendelsen mot enhver risiko forbundet med denne eller utover denne.

VI. Pant/tilbakeholdsrett

 1. Med sin avtalebaserte fordring tilkommer HAZET et avtalepant i de varene som havnet i deres besittelse som følge av avtalen. Avtalepant kan også gjøres gjeldende på bakgrunn av fordringer forbundet med utførte arbeider og andre ytelser, i den utstrekning de står i sammenheng med oppdragets gjenstand. For andre krav basert på avtaleforholdet med kunden gjelder avtalepantet kun i den utstrekning det er ubestridt eller en rettskraftig dom foreligger og oppdragets gjenstand tilhører kunden.

 2. Dersom et pant i henhold til første ledd ikke foreligger, vil HAZET ved betalingsmislighold fra kundens side utøve en tilbakeholdsrett for varer som overleveres på grunnlag av avtalen.

VII. Kundens mangelskrav

 1. Ved oppdrag som omfatter arbeidsytelser, tilkommer rettslige mangelskrav uavkortet til kunder som er forbrukere i henhold til reguleringen i artikkel 1 fjerde ledd ovenfor.
 2. Ved oppdrag som omfatter arbeidsytelser, tilkommer rettslige mangelskrav i henhold til §634 i den tyske BGB til kunder som er næringsdrivende, i samsvar med reguleringen i artikkel 1 fjerde ledd ovenfor, basert på de etterfølgende bestemmelsene:

 3. HAZET er ansvarlig for at arbeidsytelsen er uten mangler for et tidsrom på 12 måneder, som løper fra aksepten av arbeidsytelsen.

 4. Mangelskrav fra kunden er utelukket ved uvesentlige materielle mangler. En uvesentlig materiell mangel foreligger fremfor alt dersom verdien eller egnetheten for vanlig bruk kun svekkes i ubetydelig grad.

 5. Dersom arbeidsytelsen er mangelfull, kan HAZET først velge å utbedre den, eller levere den på ny (avhjelp). Ved mislykket avhjelp har HAZET rett til en gjentakelse av forsøket. HAZET kan nekte avhjelp dersom det er forbundet med uforholdsmessige kostnader.

 6. Dersom avhjelp mislykkes, avvises, vil være urimelig eller kunden har satt en frist for avhjelp ovenfor HAZET uten hell eller en frist vil være overflødig, har kunden rett til å forlange fradrag i prisen eller å tre tilbake fra avtalen. Retten til skadeerstatning eller kompensasjon for bortkastet innsats er begrenset i henhold til retningslinjene i den etterfølgende artikkel 10.

VIII. Ansvar

 1. Krav om skadeerstatning fra kunden er utelukket, uansett rettslig grunnlag, med mindre det foreligger forsett, grov uaktsomhet, dødsfall, personskader eller helseskader, garantibrudd i henhold til §444 i den tyske BGB, manglende evne eller vesentlige avtalebrudd.

 2. Skadeerstatningen ved vesentlige avtalebrudd er imidlertid begrenset til påregnelige skader som er typiske for avtaleforholdet, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet, eventuelt dødsfall, personskader eller helseskader, eller det foreligger ansvar som følge av en garanti i henhold til §444 i den tyske BGB. Endring av bevisbyrden til ulempe for kjøperen er ikke knyttet til ovennevnte regelverk.

 3. Bestemmelsene i loven om produktansvar gjelder fullt ut.

IX. Sluttbestemmelser

 1. Ved forretninger med næringsdrivende i henhold til artikkel 1 fjerde ledd, avtales firmasetet til HAZET som verneting for alle rettstvister forbundet med disse avtalevilkårene og enkeltavtaler som inngås innenfor deres gyldighetsområde. HAZET er i et slikt tilfelle også berettiget til å fremme en klage på kjøperens hjemsted.

 2. Det juridiske forholdet mellom HAZET og kunden er kun underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland. Ved avtaler med forbrukere i henhold til artikkel 1 fjerde ledd i disse avtalevilkårene, gjelder dette lovvalget kun i den utstrekning forbrukeren ikke fratas noe av beskyttelsen vedkommende gis i henhold til ufravikelige bestemmelser i landet hvor denne har sitt normale hjemsted.

 3. Disse avtalevilkårene er gjeldende til avtalen heves.